תקנון

הקדמה

תל יצחק (״האתר״) הוא אתר אינטרנט למכירת מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים. השימוש באתר והרכישה בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה (להלן: ״ התקנון ״) . בכל מקום בתקנון בו נכתב ״החברה״; הכוונה גם ל ״ אתר ״ ולהפך, וכן למי מטעמם. יש לקרוא תנאים אלו בעיון רב לפני כל שימוש באתר ולפני הרשמה לאתר. על ידי גלישה באתר והרשמה לאתר הקלקה על כפתור ״מאשר״ הנך מאשר* כי קראת את תנאים אלו, הבנת אותם ואתה מתחייב לפעול על פיהם. אם אינך מסכים לתנאים אלו אל תרשם לאתר ואל תשתמש בו.

כשרות להשתמש באתר

השימוש באתר כפוף לתנאים המצטברים הבאים:

  1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אסור לך לבצע כל שימוש או רכישה באתר.
  2. המשתמש אזרח ותושב מדינת ישראל ובעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד ורשום כדין בישראל.
  3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע״י אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.
  4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני תקף ופעיל ברשת האינטרנט.
  5. חל איסור מוחלט לרכוש באתר מוצרים למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם לצד שלישי).

רכישה באתר

באפשרותך לרכוש מוצרים באתר באמצעות הרשמה לאתר או כאורח. במהלך ההרשמה או במהלך רכישה כאורח תידרש לספק פרטים שונים הנחוצים לצורך השלמת העסקה ויצירת קשר אתך, כגון: שם מלא, כתובת מגורים, כתובת דוא״ל וכדומה. כדי שהרכישה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע הרכישה. החברה תהיה רשאית למנוע ממשתמש לבצע הרשמה או לרכוש מוצר כאורח בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; ו/או המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש ו/או המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג כלשהו. לתשומת לבך, הרשמה לאתר מהווה הסכמה לפי חוק התקשורת לקבלת דיוור ישיר מהחברה בנוגע לאתר (לרבות עדכונים, חדשות ושדרוגים) ושירותים נוספים המוצעים על ידי החברה.

מגבלות על זכות שימוש באתר

האתר וכל הזכויות בו הן בבעלות החברה ומוגנות על ידי חוקים ואמנות בינלאומיות. המבנה, הארגון והקוד של האתר הם סודות מסחריים ומידע סודי מוגנים של החברה. החברה הינה ותשאר הבעלים הבלעדית של מלוא הזכויות באתר, לרבות כל זכות לפטנט, סימן מסחר, מדגם, זכות יוצרים וכל זכות אחרת המוגנת ע״פי הוראת כל דין בקשר עם האתר (או כל חלק ממנו), כפי שיהיו מעת לעת. הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע שינוי, תרגום, שכפול, העתקה או העברה של האתר (או כל חלק ממנו) ו/או זכות השימוש בה, או להעתיק את האתר, שלא לבצע ו/או לסייע לצד שלישי לבצע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק (Disassembly) ו/או בכל אופן אחר לנסות לגלות את קוד המקור של האתר, לשנותו או ליצור עבודות נגזרות אשר מבוססות על האתר. הנך מתחייב שלא לרשום או לתבוע זכויות כלשהן על האתר ו/או קוד המקור של האתר, כולם או מקצתם, עבודות אשר נגזרות מהם. הנך מתחייב להשתמש באתר אך ורק בהתאם לכל החוקים החלים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החוקים הקשורים לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות. חל איסור מוחלט להשתמש באתר באופן המהווה הפרה של כל הוראת דין. שמות, סימנים, סמלי לוגו, תמונות וסמלים מסחריים ושמות מסחריים ("הסימנים") הינם בבעלותה של החברה. אינך רשאי להשתמש בסימנים ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה. הפרה של אחת או יותר מהתחייבויותיך בסעיף זה תהווה הפרה יסודית של זכויותיה של החברה באתר ושל הסכם זה ויביא לפקיעה מיידית של ההרשאה לשימוש באתר. במקרה של הפרה כאמור הנך מסכים בזה באופן בלתי חוזר כי יינתן לטובת החברה כל סעד חוקי לשם מניעת ההפרה, לרבות צו מניעה זמני וקבוע, והגנה על זכויותיה. ביצוע רכישה באתר לצורך ביצוע רכישה באמצעות האתר תידרש לספק פרטי תשלום. מובהר כי שימוש באמצעי תשלום שאינו בבעלותך ו/או מסירת פרטי אמצעי תשלום כוזבים אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה לפי חוק. הזמנה תחשב כמושלמת ומחייבת רק לאחר אישורה הסופי על ידי החברה ולאחר קבלת אישור סופי מחברת כרטיסי האשראי. לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי יישלח אליך אישור על ביצוע ההזמנה. במקרה שההזמנה לא תאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי תשלח אליך הודעה מתאימה. המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה המוצרים בתמונות לבין מראה המוצרים בפועל בשל שינויים המבוצעים מעת לעת על ידי יצרני המוצרים. החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות עדכניות ככל האפשר, אולם מובהר כי החברה אינה נוטלת על עצמה כל אחריות או חבות בקשר לשינויי מראה כאמור. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה רשאית להפסיק או להשהות מכירה של מוצר בכל עת ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרה שלא יימצא במלאי החברה. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הרכישה. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). תנאי המימוש של קופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר הנחה/הטבה. לא יינתן החזר על קופונים.

ביטול עסקה ע"י הלקוח

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א -2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.

ביטול עסקה ע"י החברה

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרה של הפרה של סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי החברה; אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה; אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי החברה; אם קיים חשש סביר כי השימוש באתר מהווה או עלול להוות הפרה של דיני מדינת ישראל; במקרה של אי- אישור אמצעי תשלום; במקרה שהלקוח חייב כספים לחברה; במקרה שנפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר, בתיאור המכירה באתר, ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או את משלוח המוצר ו/או את השלמת העסקה; במקרה של מניעה ו/או עיכוב בשל נסיבות שאינן בשליטתה הבלעדית של החברה לרבות נסיבות המהוות כוח עליון, מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החברה; במקרה שיתעורר חשד שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת; אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח); ו/או בשל אי- אישור הזמנה ע״י החברה מכל סיבה שהיא. במקרה של ביטול ע״י החברה, הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו למעט החזק הסכום ששילם (אם שילם).

מדיניות הגנה על פרטיות

בכדי להירשם לאתר יהיה עליך לספק מידע שיידרש על ידי חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה ומידע זה יועבר אליהן לצורך ביצוע הרכישה. מעבר לשימוש הנ״ל החברה לא תעשה כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם כן הדבר יידרש עפ״י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו״ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בה. החברה תהיה רשאית להשתמש בעוגיות" (cookies) על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל יותר ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. העוגיות&; אינן מכילות מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לקבוע בדפדפן במחשבך כי הן לא ייקלטו במחשב או יימחקו.

הגבלת אחריות

השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית. זכות שימוש הקצה באתר ניתנת לך כמות-שהיא (״״), על כל מגבלותיה ופגמיה (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד החברה, במפורש או מכללא. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמש בקשר לאתר (או כל חלק ממנו) ו/או כל שינוי ופיתוח עתידי שלה, לרבות בקשר עם סחירותם או התאמתם לצורך או שימוש מסוימים שלך. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה. החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט – אתר גיבויים, גבייה באמצעות הצפנת SSL וחומת אש (FireWall). למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. החברה ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע. הינך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט וכי השימוש באתר אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם באתר עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך. החברה (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תשא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש באתר על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו החברה הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של החברה כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לחברה בפועל בקשר לאתר. למען הסר ספק מובהר, כי השימוש באתר והמידע הכלול בו אינם בגדר מתן ייעוץ או חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי דרוש.

הגבלת אחריות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של תנאים אלו יחול על השימוש בתוכנה החל ממועד השינוי. תנאים אלו יחולו גם על עדכון של האתר, אלא אם כן יצורף לעדכון הסכם נפרד (ובמקרה כזה יחולו על השימוש בעדכון תנאיו של ההסכם הנפרד). על כן, מוטל עליך לבדוק את נוסחם העדכני של תנאים אלו לפני כל שימוש באתר. על תנאים אלו יחולו דיני מדינת ישראל. כל תביעה הנוגעת לתנאים אלו או נובעת מהם תוגש לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב, אשר יהיה בעל סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. הודעות. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לחברה בדואר רשום לכתובת: תל יצחק קיטשן אנד גארדן. דוא״ל: [email protected]

עודכן ביום: 02.11.2021

[* כל האמור בתנאים אלו בלשון זכר, גם בלשון נקבה משמע]